- Địa chỉ: Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.- Điện thoại : 0258.3913803- Email: mgvphu.vn@khanhhoa.edu.vn- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân Điện thoại: 0258.3913803 Di động 01662572280- Phó HT: 1. Đặng Trương Thị Phượng2. Trần Thị Thanh Loan- BTCB: Nguyễn Thị Xuân - CTCĐ: ...